Your Location: Home >> Faculty >> Lectuer >> Content
Lectuer list
Release time:April 8, 2018/

 

Department of Materials Science

Yiliang You

Hui Wang

Min Zhang

Hui Peng

Wenyue Zhao

Shengxue Yang

Yuye Wu

Department of Materials Physics and Chemistry

Yao Wang

Bai Yang

Linggang Zhu

Yalan Xing

Min Zeng

Chen Si

Bin Li

Wei Zhu

Jing Peng Jinyan Zhong

Department ofPolymers and Composite materials

Shaokai Wang

Department ofMaterials Processing Engineering and Automation

Xiangjun Tian

Huarui Zhang

Hanwei Fu

 

School of Materials Science and Engineering

Address:Room 201, No. 4 Teaching Building, Beihang University, 100191

E-mail: mse01@buaa.edu.cn

Tel:+86-10-82317132